Het product is toegevoegd aan de winkelwagen
Ga naar de winkelwagen » Ga verder met winkelen »
nl-NLen-GB

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Horse te Leiden. In geval van overtreding zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Aansprakelijkheid
 
De website van Happy Horse is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Happy Horse hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Happy Horse kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. 

Verwijzingen naar sites van derden 
Happy Horse is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.